Mua bán nhà phố tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 7444
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 5.6 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 10.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 10.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 10.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 10.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

76 m2
₫ 22.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 10.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 10.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 12.2 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 10.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

₫ 72 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 10.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

₫ 24.6 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 10.5 tỷ

12/08/2019