Mua bán nhà phố tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 11832
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

96 m2
₫ 38 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

₫ 25 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

77 m2
₫ 11 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 08

64 m2
₫ 8.7 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

103 m2
₫ 14.9 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 52 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 11

₫ 19 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

70 m2
₫ 11.3 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 52 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 52 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 38 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 110 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 28.5 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 08

₫ 38.5 tỷ

02/26/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 45 tỷ

02/26/2020