Mua bán nhà phố tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 4250
Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 63 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 20 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 18 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 24 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 29 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 25 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 27 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 20 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 26 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 18 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 15 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 26 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 18 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 14 tỷ

02/25/2020