Mua bán nhà phố tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 4132
Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

240 m2
₫ 50 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

122 m2
₫ 35 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

659 m2
₫ 275 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

272 m2
₫ 96 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

236 m2
₫ 36 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

255 m2
₫ 100 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

367 m2
₫ 150 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

189 m2
₫ 20 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

370 m2
₫ 120 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

416 m2
₫ 60 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 09

1212 m2
₫ 280 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

170 m2
₫ 48 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

330 m2
₫ 78 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

670 m2
₫ 130 tỷ

02/23/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

116 m2
₫ 25 tỷ

02/23/2020