Townhouses for sale in District Binh Tan, Ho Chi Minh

1 - 15 of 491
TOP

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Hung Hoa B

280 m2
5
5
Hương Giang
₫ 3 tỷ

01/16/2020

TOP

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Hung Hoa B

Hương Giang
₫ 2.2 tỷ

01/16/2020

Ho Chi Minh, District Binh Tan, P.Binh Hung Hoa

67 m2
2
2
₫ 1.58 tỷ

12/05/2019

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward An Lac

100 m2
5
4
₫ 9.9 tỷ

11/07/2019

5 bedroom TownHouse for sale in District Binh Tan

Ho Chi Minh, District Binh Tan, P.Binh Tri Dong

240 m2
5
4
₫ 10.5 tỷ

01/27/2020

14 bedroom TownHouse for sale in District Binh Tan

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Tri Dong

92 m2
14
14
₫ 6.25 tỷ

01/27/2020

5 bedroom TownHouse for sale in District Binh Tan

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Tri Dong

200 m2
5
4
₫ 21.8 tỷ

01/27/2020

2 bedroom TownHouse for sale in District Binh Tan

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Tri Dong

67 m2
2
1
₫ 5.45 tỷ

01/27/2020

2 bedroom TownHouse for sale in District Binh Tan

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Tri Dong

100 m2
2
1
₫ 4.8 tỷ

01/27/2020

5 bedroom TownHouse for sale in District Binh Tan

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Tri Dong

68 m2
5
4
₫ 4.79 tỷ

01/27/2020

1 bedroom TownHouse for sale in District Binh Tan

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward An Lac

1600 m2
1
1
₫ 83.7 tỷ

01/27/2020

3 bedroom TownHouse for sale in District Binh Tan

Ho Chi Minh, District Binh Tan, P.Binh Tri Dong

84 m2
3
2
₫ 2.68 tỷ

01/27/2020

3 bedroom TownHouse for sale in District Binh Tan

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward Binh Tri Dong A

50 m2
3
2
₫ 4.35 tỷ

01/27/2020

3 bedroom TownHouse for sale in District Binh Tan

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward An Lac

200 m2
3
2
₫ 7.98 tỷ

01/27/2020

1 bedroom TownHouse for sale in District Binh Tan

Ho Chi Minh, District Binh Tan, Ward An Lac

500 m2
1
1
₫ 99 tỷ

01/27/2020