Property for rent in District Thuong Tin, Ha Noi

1 - 15 của 33
Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Ninh Sở

2000 m2
₫ 100 triệu

12/13/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

1300 m2
₫ 65 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Duyên Thái

1800 m2
₫ 126 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Liên Phương

3000 m2
₫ 19.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

900 m2
₫ 40.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 900 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Duyên Thái

900 m2
₫ 40.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

1000 m2
₫ 45 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

1200 m2
₫ 54 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Quất Động

1300 m2
₫ 585 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Duyên Thái

2100 m2
₫ 126 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

3000 m2
₫ 8 tỷ

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

2100 m2
₫ 91 tỷ

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Liên Phương

600 m2
₫ 30 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 700 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Ninh Sở

700 m2
₫ 35 triệu

12/04/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thường Tín

TP.Hà Nội, Huyện Thường Tín, Xã Văn Bình

2000 m2
₫ 100 triệu

12/04/2019