Cho thuê nhà phố tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 156
Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 25 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

336 m2
₫ 160 triệu

11/22/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

360 m2
₫ 160 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

504 m2
₫ 140 triệu

11/21/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 63 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 35 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

₫ 40 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 28 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 70 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 50 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 90 triệu

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 08

₫ 25 tỷ

11/20/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

₫ 35 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 105 triệu

11/19/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

160 m2

11/19/2019