Cho thuê nhà phố tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 179
Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 110 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 187 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

₫ 35 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 105 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 100 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 100 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 100 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 63 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 35 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

₫ 40 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 28 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 70 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 50 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

₫ 90 triệu

12/14/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

₫ 65 triệu

12/14/2019