Cho thuê nhà phố tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 325
Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 110 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 100 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 140 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 85 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 03

274.7 m2
₫ 374 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

322 m2
₫ 200 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

360 m2
₫ 300 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 49 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 49 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 85 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 99 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 300 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

₫ 70 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

₫ 128 triệu

12/10/2019

Cho thuê Nhà phố tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 130 triệu

12/10/2019