Cho thuê nhà phố tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 2023
Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

270 m2
₫ 25 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

320 m2
₫ 32 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

500 m2
₫ 27 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

220 m2
₫ 29.5 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

240 m2
₫ 23 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

190 m2
₫ 19 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

165 m2
₫ 17 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

400 m2
₫ 32 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

330 m2
₫ 22.7 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

190 m2
₫ 19 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

250 m2
₫ 22 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

190 m2
₫ 20 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

140 m2
₫ 12.5 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

300 m2
₫ 25 triệu

02/17/2020

Cho thuê Nhà phố tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

100 m2
₫ 34 triệu

02/17/2020