Cho thuê Mặt bằng văn phòng tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 100
Cho thuê Mặt bằng văn phòng 0 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

₫ 116 triệu

07/04/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

55 m2
₫ 17 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 55 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

55 m2
₫ 17 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 21 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

21 m2
₫ 8.7 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 45 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 04

45 m2
₫ 16 triệu

07/03/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 34 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

34 m2
₫ 16 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 43 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

43 m2
1
₫ 22 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

70 m2
₫ 23 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 46 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

46 m2
₫ 15 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

35 m2
₫ 12 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 22 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

22 m2
₫ 7 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 35 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

35 m2
₫ 12 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 70 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

70 m2
₫ 24 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 86 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 11

86 m2
₫ 30 triệu

07/01/2020

Cho thuê Mặt bằng văn phòng 60 m2 tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 05

60 m2
₫ 1.5 triệu

07/01/2020