Cho thuê Kho xưởng tại Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

1 - 15 của 77
Cho thuê Kho xưởng 3199 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3199 m2
₫ 258 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Nội Duệ

1600 m2
₫ 147 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 3360 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3360 m2
₫ 232 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1000 m2
₫ 76.5 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Nội Duệ

1000 m2
₫ 80 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 3200 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3200 m2
₫ 265 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 2365 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Nội Duệ

2365 m2
₫ 136 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 500 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

500 m2
₫ 40.5 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1200 m2
₫ 67.2 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 4300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

4300 m2
₫ 279.5 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 3300 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

3300 m2
₫ 184.8 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 800 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

800 m2
₫ 40 triệu

08/06/2020

Cho thuê Kho xưởng 2850 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

2850 m2
₫ 23 triệu

08/05/2020

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1600 m2
₫ 118 triệu

08/05/2020

Cho thuê Kho xưởng 1680 m2 tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

1680 m2
₫ 109.2 triệu

08/05/2020