Cho thuê kho xưởng tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

1 - 15 của 28
Cho thuê Kho xưởng 3600 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3600 m2
₫ 216 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2000 m2
₫ 100 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3000 m2
₫ 168 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2000 m2
₫ 100 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2400 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2400 m2
₫ 120 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3000 m2
₫ 168 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2500 m2
₫ 127 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 3100 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

3100 m2
₫ 161 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1200 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

1200 m2
₫ 72 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2100 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

2100 m2
₫ 13 tỷ

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1800 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

1800 m2
₫ 112 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 4300 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

4300 m2
₫ 230 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 4000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phương Liễu

4000 m2
₫ 16.5 triệu

12/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Bằng An

2000 m2
₫ 140 triệu

12/09/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Quế Võ

Bắc Ninh, Huyện Quế Võ, Xã Phượng Mao

3000 m2
₫ 200 triệu

12/09/2019