Cho thuê đất nông nghiệp tại Quận 2, TP.Hồ Chí Minh

1 - 13 của 13
Cho thuê Đất nông nghiệp 252 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

252 m2
₫ 20 triệu

02/22/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 350 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

350 m2
₫ 173 triệu

02/22/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 600 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

600 m2
₫ 120 triệu

02/22/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 263 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

263 m2
₫ 40 triệu

02/22/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 400 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

400 m2
₫ 25 triệu

02/22/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 345 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

345 m2
₫ 25 triệu

02/21/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 405 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

405 m2
₫ 46 triệu

02/19/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi

2000 m2
₫ 80 triệu

02/18/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 456 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

456 m2
₫ 100 triệu

02/17/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

1000 m2
₫ 90 triệu

02/17/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 375 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Bình An

375 m2
₫ 40 triệu

02/15/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 7000 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường An Phú

7000 m2
₫ 80 triệu

02/15/2020

Cho thuê Đất nông nghiệp 180 m2 tại Quận 2

TP.Hồ Chí Minh, Quận 2, Phường Thảo Ðiền

180 m2
₫ 100 triệu

02/09/2020