Cho thuê Căn hộ tại Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 77
Cho thuê Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 5.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

₫ 5.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

20 m2
₫ 5.5 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ 11 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 06

₫ 90 triệu

05/25/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 08

35 m2
₫ 10 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 02

25 m2
₫ 6.5 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 07

40 m2
₫ 14 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ  tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 10

28 m2
₫ 7 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

₫ 15 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

₫ 13 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

₫ 13 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

₫ 11 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

₫ 8 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

₫ 16 triệu

05/22/2020

Cho thuê Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 3

TP.Hồ Chí Minh, Quận 3, Phường 01

₫ 11 tỷ

05/22/2020