Cho thuê bất động sản tại Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội

1 - 15 của 17
Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, xã Biên Giang

1000 m2
₫ 50 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 600 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

600 m2
₫ 30 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bình Minh

1500 m2
₫ 105 triệu

11/14/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1500 m2
₫ 90 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 2000 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

2000 m2
₫ 120 triệu

11/12/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1000 m2

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 3000 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Phương Trung

3000 m2
₫ 195 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1600 m2
₫ 80 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1500 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1500 m2
₫ 75 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1400 m2
₫ 84 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1300 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

₫ 91 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1400 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1400 m2
₫ 77 triệu

11/11/2019

Cho thuê Kho xưởng 1000 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bình Minh

1000 m2
₫ 55 triệu

11/8/2019

Cho thuê Kho xưởng 1600 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

1600 m2
₫ 96 triệu

11/8/2019

Cho thuê Kho xưởng 2500 m2 tại Huyện Thanh Oai

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Oai, Xã Bích Hòa

2500 m2

11/2/2019