Nhà đất Quận 8 - Bất động sản TPHCM

1.058 kết quả bất động sản
69/2 Đông Hồ
Quận 8
52 m²
Quận 8
2 84 m²
Quận 8
4 240 m²
Bến Bình Đông - Lương Văn Can
Quận 8
4 56 m²
Quận 8
4 160 m²
Quận 8
2 72 m²
Cầu số 3
Quận 8
2 24 m²
Đường 41
Quận 8
4 268 m²
Nguyễn Sĩ Cố
Quận 8
4 63 m²
Quận 8
2 72 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Hướng
Đường trước nhà