Nhà đất tại Huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội

66 kết quả bất động sản
Cụm CN Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
900 m²
cụm công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội
Huyện Thanh Oai
1000 m²
Huyện Thanh Oai
1600 m²
Huyện Thanh Oai
600 m²
Huyện Thanh Oai
1600 m²
Huyện Thanh Oai
1500 m²
Bích Hòa Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
450 m²
Huyện Thanh Oai
1400 m²
Nguyễn Trực Hà Đông
Huyện Thanh Oai
4000 m²
Khu đô thị Đại Thanh Tả Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
45 m²