Nhà đất tại Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội

78 kết quả bất động sản
Hiền Ninh Sóc Sơn
Huyện Sóc Sơn
2700 m²
Huyện Sóc Sơn
2500 m²
Huyện Sóc Sơn
1300 m²
Sóc Sơn, Hà Nội
Huyện Sóc Sơn
1000 m²
Huyện Sóc Sơn
2000 m²
Đường 35 Quang Tiến
Huyện Sóc Sơn
200 m²
Huyện Sóc Sơn
2100 m²
Huyện Sóc Sơn
700 m²
120 Triệu VNĐ
Sóc Sơn Hanoi
Huyện Sóc Sơn
3100 m²
Huyện Sóc Sơn
900 m²