Nhà đất tại Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng

409 kết quả bất động sản
Ông Ích Khiêm Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
80 m²
138 trần xuân lê
Quận Thanh Khê
2 70 m²
Trần Cao Vân Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
3 81,80 m²
Quận Thanh Khê
60 m²
Quận Thanh Khê
216 m²
Quận Thanh Khê
51 m²
Quận Thanh Khê
51 m²
K 110
Quận Thanh Khê
94 m²
72 Hàm Nghi, Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
94 m²
Quận Thanh Khê
94 m²