Nhà đất tại Thái Bình

355 kết quả bất động sản
Nguyễn Mậu Kiến
Thành phố Thái Bình
880 m²
Kỳ Bá, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
65 m²
Khu Ao cá Bác Hồ, Trần Lãm, Thái Bình
Thành phố Thái Bình
60,14 m²
Tổ 27 phường quang trung, tp.Thái Bình
Thành phố Thái Bình
3 62 m²
Đường Kỳ Đồng
Thành phố Thái Bình
104 m²
đường Trần Phú Thái Bình
Thành phố Thái Bình
71 m²
Thành phố Thái Bình
71 m²
Phú Xuân Thành phố Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
đường Quách Đình Bảo PHú Xuân Thái Bình
Thành phố Thái Bình
95 m²
Thành phố Thái Bình
2 120 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà