Nhà đất tại Huyện Ninh Hòa, Khánh Hoà

46 kết quả bất động sản
Quốc Lộ 1A
Huyện Ninh Hòa
250 m²
Quốc Lộ 1A
Huyện Ninh Hòa
250 m²
Quốc Lộ 1A, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Huyện Ninh Hòa
250 m²
QL1A Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Huyện Ninh Hòa
250 m²
Huyện Ninh Hòa
1054 m²
Huyện Ninh Hòa
1054 m²
Huyện Ninh Hòa
1054 m²
Huyện Ninh Hòa
120 m²
Huyện Ninh Hòa
121 m²
Huyện Ninh Hòa
99 m²