Nhà đất tại Hòa Bình

222 kết quả bất động sản
Xã Nhuận Trạch - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
500 m²
xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
3 450 m²
Xã Nhuận Trạch - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
701 m²
Xã Nhuận Trạch - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
498 m²
xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
3 500 m²
Huyện Lương Sơn
150 m²
xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
500 m²
Hòa Sơn
Huyện Lương Sơn
2000 m²
Huyện Lương Sơn
3600 m²
Huyện Lương Sơn
160000 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà