Nhà đất tại Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

59 kết quả bất động sản
KCN Khắc Niệm
Thành phố Bắc Ninh
3000 m²
Thành phố Bắc Ninh
2300 m²
Thành phố Bắc Ninh
78 m²
Thành phố Bắc Ninh
74 m²
Thành phố Bắc Ninh
70 m²
Thành phố Bắc Ninh
81 m²
Thành phố Bắc Ninh
2500 m²
Thành phố Bắc Ninh
4 82 m²
Thành phố Bắc Ninh
90 m²
Thành phố Bắc Ninh
30 m²