Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

40 kết quả bất động sản
Lý Anh Tông
Huyện Từ Sơn
1500 m²
Huyện Từ Sơn
2300 m²
Huyện Từ Sơn
10000 m²
Huyện Từ Sơn
2300 m²
Tân Hưng
Huyện Từ Sơn
3000 m²
Huyện Từ Sơn
2300 m²
Huyện Từ Sơn
1800 m²
Huyện Từ Sơn
700 m²
Huyện Từ Sơn
2700 m²
Phường Tân Hồng và phường Đồng Ngàn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh
Huyện Từ Sơn
100 m²