Nhà đất tại Huyện Từ Sơn, Bắc Ninh

51 kết quả bất động sản
Lý Anh Tông
Huyện Từ Sơn
1200 m²
Trục chính KCN Tiên Sơn
Huyện Từ Sơn
1800 m²
Huyện Từ Sơn
3400 m²
Chợ Giầu
Huyện Từ Sơn
2000 m²
Tân Hưng
Huyện Từ Sơn
2500 m²
Huyện Từ Sơn
4000 m²
Tân Hưng
Huyện Từ Sơn
2300 m²
Huyện Từ Sơn
600 m²
Huyện Từ Sơn
8000 m²
Lý Anh Tông
Huyện Từ Sơn
630 m²