Nhà đất tại Huyện Quế Võ, Bắc Ninh

13 kết quả bất động sản
KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
2000 m²
Đường Cổng Chùa
Huyện Quế Võ
3200 m²
Huyện Quế Võ
2500 m²
Huyện Quế Võ
3000 m²
Huyện Quế Võ
1200 m²
Quế Võ_Yên Dũng
Huyện Quế Võ
2300 m²
Đường N6 KCN QV
Huyện Quế Võ
5000 m²
KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
2500 m²
KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
4000 m²
KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Huyện Quế Võ
750 m²
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà