Nhà bán tại Phú Thọ

71 kết quả bất động sản
Huyện Thanh Thuỷ
4 330 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 160 m²
Huyện Thanh Thuỷ
270 m²
Trung Thịnh Thanh Thủy
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Trung Thịnh Thanh Thủy
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Trung Thịnh Thanh Thủy
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Trung Thịnh Thanh Thủy
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Huyện Thanh Thuỷ
4 270 m²
Huyện Thanh Thuỷ
160 m²
Trung Thịnh Thanh Thủy
Huyện Thanh Thuỷ
2 270 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà