Pham Duy Khoa -  - TP.Ho Chi Minh, Huyen Nha Be, Xa Phuoc Kien -jpg
Pham Duy Khoa
127 kết quả bất động sản
Huyện Nhà Bè
4 120 m²
Ngày đăng: 21/04/2019
Huyện Nhà Bè
3 90 m²
Ngày đăng: 20/04/2019
Huyện Nhà Bè
2 82 m²
Ngày đăng: 20/04/2019
Huyện Nhà Bè
4 120 m²
Ngày đăng: 20/04/2019
Huyện Nhà Bè
4 133 m²
Ngày đăng: 20/04/2019
Huyện Nhà Bè
4 160 m²
Ngày đăng: 20/04/2019
Huyện Nhà Bè
4 135 m²
Ngày đăng: 20/04/2019
Huyện Nhà Bè
4 120 m²
Ngày đăng: 20/04/2019
Huyện Nhà Bè
2 80 m²
Ngày đăng: 20/04/2019
Huyện Nhà Bè
3 100 m²
Ngày đăng: 20/04/2019
Huyện Nhà Bè
2 60 m²
Ngày đăng: 20/04/2019
Huyện Nhà Bè
4 100 m²
Ngày đăng: 19/04/2019
Huyện Nhà Bè
4 100 m²
Ngày đăng: 19/04/2019
Huyện Nhà Bè
3 80 m²
Ngày đăng: 19/04/2019
Huyện Nhà Bè
2 70 m²
Ngày đăng: 19/04/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà