Pham Duy Khoa -  - TP.Ho Chi Minh, Huyen Nha Be, Xa Phuoc Kien -jpg
Pham Duy Khoa
411 kết quả bất động sản
Huyện Nhà Bè
4 100 m²
Ngày đăng: 22/02/2019
Ngày cập nhật: 08/09/2017
Huyện Nhà Bè
4 100 m²
Ngày đăng: 22/02/2019
Huyện Nhà Bè
4 100 m²
Ngày đăng: 22/02/2019
Huyện Nhà Bè
4 100 m²
Ngày đăng: 22/02/2019
Lê Văn Lương
Huyện Nhà Bè
4 150 m²
Ngày đăng: 22/02/2019
18 Đường Nguyễn Bình
Huyện Nhà Bè
4 110 m²
Ngày đăng: 21/02/2019
Ngày cập nhật: 26/10/2017
lê văn lương phước kiển nhà bè TP HCM
Huyện Nhà Bè
95 m²
Ngày đăng: 21/02/2019
Đường Đào Tông Nguyên tt. Nhà Bè
Huyện Nhà Bè
5 250 m²
Ngày đăng: 21/02/2019
Ngày cập nhật: 23/05/2018
lê văn lương nhơn đức nhà bè
Huyện Nhà Bè
4 100 m²
Ngày đăng: 21/02/2019
Huyện Nhà Bè
4 100 m²
Ngày đăng: 21/02/2019
Ngày cập nhật: 21/02/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà