Nguyen Thi Hai -  - TP.Ho Chi Minh, Huyen Nha Be, Thi Tran Nha Be -jpg
Nguyễn Thị Hải
12 kết quả bất động sản
83 đào tông nguyên,Nhà bè
Quận 7
4 60 m²
Ngày đăng: 22/05/2019
Ngày cập nhật: 30/06/2019
83 đào tông nguyên,Nhà bè
Quận 7
4 60 m²
Ngày đăng: 11/12/2018
Ngày cập nhật: 12/06/2019
Phạm Hữu Lầu
Huyện Nhà Bè
4 80 m²
Ngày đăng: 11/12/2018
Ngày cập nhật: 26/05/2019
Huyện Nhà Bè
4 42 m²
Ngày đăng: 11/12/2018
Ngày cập nhật: 12/09/2018
Huyện Nhà Bè
4 54 m²
Ngày đăng: 11/12/2018
Ngày cập nhật: 12/09/2018
83 đào tông nguyên,Nhà bè
Huyện Nhà Bè
2 52 m²
Ngày đăng: 11/12/2018
Ngày cập nhật: 14/10/2018
Huyện Nhà Bè
2 40 m²
Ngày đăng: 09/12/2018
Ngày cập nhật: 16/10/2018
Quận 7
9 80 m²
Ngày đăng: 26/11/2018
Ngày cập nhật: 26/11/2018
Huyện Nhà Bè
4 55 m²
Ngày đăng: 10/11/2018
Ngày cập nhật: 10/11/2018
Quận 7
2 75 m²
Ngày đăng: 09/11/2018
Quận 7
2 48 m²
Ngày đăng: 01/11/2018
Quận 7
125 m²
Ngày đăng: 01/11/2018
Ngày cập nhật: 01/11/2018
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà