Nguyen Thang -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Thu Duc, Phuong Hiep Binh Chanh -jpg
Nguyễn Thắng
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà