Long Nguyen -  - TP.Ho Chi Minh, Huyen Nha Be, Xa Phuoc Kieng -jpg
Long Nguyen
4 kết quả bất động sản
khu dan cu Phu Xuan thi tran Nha Be
Huyện Nhà Bè
2 75 m²
Ngày đăng: 17/06/2019
khu dan cu Phu Xuan thi tran Nha Be.
Huyện Nhà Bè
4 96 m²
Ngày đăng: 17/06/2019
khu dan cu Phu Xuan thi tran Nha Be
Huyện Nhà Bè
4 120 m²
Ngày đăng: 12/06/2019
khu dan cu Phu Xuan thi tran Nha Be
Huyện Nhà Bè
4 105 m²
Ngày đăng: 12/06/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà