Cty  Co Phan Xay Dung & Dau Tu 501  - Cong ty dau tu du an bat dong san -  -jpg
Cty Cổ Phần Xây Dựng & Đầu Tư 501
Quyết định số 3618/QĐ-BGTVT ngày 03/12/2009 của Bộ giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty xây dựng công trình giao thông 501, đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 thành công ty cổ phần.

- Tiền thân là Công ty xây dựng công trình giao thông 501 được thành lập theo Quyết định thành lập số 2247/QĐ/TCCB-LĐ ngày 13/9/1997 của Bộ Giao thông vận tải.

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0401323872 ngày 31/12/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng. Tài khoản số: 431101010349 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng.

Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:


Xây dựng các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, công trình điện.
Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp, khu đô thị, cụm dân cư.

Kinh doanh bất động sản.

Kinh doanh vật tư, VLXD, các loại sản phẩm phục vụ cho sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

Kinh doanh thiết bị giao thông vận tải.

Quản lý dự án xây dựng.

Thí nghiệm kiểm định vật liệu xây dựng.

Đầu tư - xây dựng - chuyển giao theo phương thức BOT các công trình giao thông, thuỷ điện.

Sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn ngoài địa bàn thành phố Đà Nẵng.