Cong Ty Viet Long -  - TP.Ha Noi, Quan Ha Dong, Phuong Van Phuc -jpg
Công Ty Việt Long
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà