Cong ty TNHH MTV Dau tu va Phat trien kho bai Nhon Tan -  - Binh Dinh, Thi Xa An Nhon, Xa Nhon Tan -jpg
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân
1 kết quả bất động sản
xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh bình định
Thị Xã An Nhơn
10000 m²
Ngày đăng: 12/06/2017
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà