Cong ty TNHH DAU TU XAY DUNG DICH VU BAT DONG SAN SEAREAL -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Binh Thanh, Phuong 25 -jpg
Công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SEAREAL
3 kết quả bất động sản
Quận 7
3 47 m²
Ngày đăng: 20/02/2019
Ngày cập nhật: 20/02/2019
Bình Thạnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quận Bình Thạnh
4 53 m²
Ngày đăng: 15/01/2019
Ngày cập nhật: 15/01/2019
Huyện Nhà Bè
160 m²
Ngày đăng: 16/01/2019
Ngày cập nhật: 16/01/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Đường trước nhà