Cong ty TNHH DAU TU XAY DUNG DICH VU BAT DONG SAN SEAREAL -  - TP.Ho Chi Minh, Quan Binh Thanh, Phuong 25 -jpg
Công ty TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN SEAREAL
3 kết quả bất động sản
Quận Phú Nhuận
3 45 m²
Ngày đăng: 17/04/2019
Ngày cập nhật: 19/04/2019
bình thạnh
Quận Bình Thạnh
4 94 m²
Ngày đăng: 18/04/2019
Ngày cập nhật: 26/02/2019
Quận Bình Thạnh
3 170 m²
Ngày đăng: 17/04/2019
Ngày cập nhật: 18/04/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Số tầng
Tình trạng pháp lý
Hướng
Đường trước nhà