CONG TY CO PHAN KIM KHI MIEN TRUNG  -  - TP.Da Nang, Quan Hai Chau, Phuong Thach Thang -jpg
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
1 kết quả bất động sản
4/5 Út Tịch, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Quận Tân Bình
306 m²
Ngày đăng: 11/06/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà