Bui Ha -  - TP.Ho Chi Minh, Quan 1, Phuong Tan Ðinh -jpg
Bùi Hà
45 kết quả bất động sản
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 11/06/2019
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 17/06/2019
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 17/06/2019
Cam Ranh
20 m²
Ngày đăng: 17/06/2019
Ngày cập nhật: 17/05/2019
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 17/06/2019
Bắc bán đảo Cam Ranh
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 13/06/2019
Ngày cập nhật: 18/04/2019
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 13/06/2019
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 12/06/2019
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 12/06/2019
Ngày cập nhật: 13/05/2019
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 11/06/2019
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 11/06/2019
Cam Ranh
12 m²
Ngày đăng: 10/06/2019
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 10/06/2019
Ngày cập nhật: 31/05/2019
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 10/06/2019
Cam Ranh
120 m²
Ngày đăng: 10/06/2019
Địa điểm
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà