Đất bán tại Hòa Bình

68 kết quả bất động sản
Xã Nhuận Trạch - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
700 m²
Xã Nhuận Trạch - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
698 m²
Hòa Sơn
Huyện Lương Sơn
360 m²
Xã Nhuận Trạch - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
500 m²
Huyện Kỳ Sơn
1000000 m²
Xã Nhuận Trạch - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
499 m²
Huyện Kỳ Sơn
2000 m²
Yên Quang Kỳ Sơn
Huyện Kỳ Sơn
1000 m²
Xã Nhuận Trạch - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
500 m²
Xã Nhuận Trạch - Lương Sơn - Hòa Bình
Huyện Lương Sơn
701 m²
Dự án
Giá (VND)
Diện tích
Đường trước nhà